افتخارات

– عضوی از خانواده ایثارگران (همسر شهید، فرزند جانباز و خواهر جانباز)، از سال ۶۱
– کسب عنوان بانوی برگزیده سال ۹۱
– کسب عنوان بانوی فرهنگی برگزیده سال ۹۱
– منتخب دریافت نشان ایثار، سال ۹۰
– عضو هیأت مدیره سازمان طنین ایثار، سال ۸۶ تاکنون
– نماینده ایثارگران سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، وزارت آموزش و پرورش، سال ۸۵ تاکنون
– کارمند نمونه سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، وزارت آموزش و پرورش ، سال ۸۷ و ۸۸
– رئیس سازمان ملی ایثارگران (سما) رسته بانوان، سال ۸۳ تا ۸۸
– ارائه مقاله برگزیده “نقش خانواده در ترغیب به نماز”، کتاب اجلاس سراسری نماز، جلد ۲، صفحه ۳۰۶، سال ۸۷
– دبیر انجمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین، سال ۸۲ تا ۸۶