امور اجرایی، مدیریتی

– رئیس گروه مراکز مشاوره در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، سال ۸۸ تا ۹۱
– عضوگروه مصاحبه  کننده با مشاوران و مدیران مراکز مشاوره سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، سال ۸۶  تاکنون
– عضو کمیته مشاوره سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، سال۸۵ تاکنون
– عضو کمیته تخصصی داوری کتاب سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، سال ۸۴ تاکنون
– عضو انجمن مشاوران و روان شناسان ایران، سال ۸۴ تاکنون
– دبیر کمیته دائمی روز خانواده سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، سال ۸۵ تا ۸۸
– عضو کمیته بررسی محتوای آموزشی مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۴ تا ۸۸
– مشاور فرهنگی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، سال ۸۲ تا ۸۷
– عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم، سال ۷۸ تا ۸۲